Porównanie pomostowania tętnic wieńcowych i stentowania w leczeniu choroby wielonaczyniowej ad 5

Jednak u 15,2% pacjentów w grupie stosującej stent, jedna lub więcej docelowych zmian nie otrzymała planowanego leczenia, podczas gdy u 10,2% tych pacjentów wykonywano zabiegi, które początkowo nie były planowane. W grupie poddanej zabiegowi chirurgicznemu stwierdzono średnio 2,8 . 1,0 uszkodzeń na pacjenta, a średnia z zespoleń 2,6 . 1,0 została wykonana przy użyciu średniej z 2,5 . 0,7 przewodów. Jednak u 4,5% pacjentów w tej grupie nie wykonano zamierzonego zabiegu chirurgicznego. U 93% pacjentów w grupie operacyjnej zastosowano co najmniej jeden przewód tętniczy; u 95% tych pacjentów lewą przednią tętnicę zstępującą rewaskularyzowano za pomocą przewodu tętniczego. W grupie stentującej średnia całkowita długość wszczepionych stentów wynosiła 47,5 . 21,8 mm na pacjenta; 27 procent poszczególnych stentów było dłuższych niż 15 mm. Operacja obejścia wymagała średnio 234 . 74 minut, podczas gdy stentowanie trwało średnio 98 . 52 minuty (P <0,001). W ciągu pierwszych 18 godzin po interwencji, nieprawidłowe poziomy CK-MB zaobserwowano u 61 procent pacjentów w grupie poddanej zabiegowi chirurgicznemu i 31 procent pacjentów w grupie stentującej. Wartości kinazy kreatynowej ponad pięciokrotnie przekraczające górną granicę normy stwierdzono u 12,6% pacjentów w grupie poddanej zabiegowi chirurgicznemu i 6,2% pacjentów w grupie stosującej stentowanie (p <0,001).
Wyniki kliniczne
Tabela 2. Tabela 2. Kliniczne punkty końcowe w jednym roku, w porządku malejącym. Ryc. 1. Ryc. 1. Przeżycie aktuarialne (panel A), szacunkowe przeżycie Kaplana-Meiera bez zawału mięśnia sercowego lub zdarzenia mózgowo-naczyniowego (panel B) i prognozy przeżycia Kaplan-Meier bez zdarzeń sercowo-naczyniowych, zawału mięśnia sercowego lub powtórnej rewaskularyzacji (panel C ) wśród pacjentów poddanych stentowaniu, w porównaniu z pacjentami poddanymi zabiegowi pomostowania tętnic wieńcowych (CABG). Istniała istotna różnica między grupami przeżycia bez zdarzeń naczyniowo-mózgowych, zawałem mięśnia sercowego lub ponowną rewaskularyzacją (P <0,001 w teście log-rank).
Tabela 3. Tabela 3. Status w odniesieniu do anginy i stosowania leków oraz jakość życia wśród pacjentów, którzy przeżyli. W grupie przyjmującej stentowanie 40% głównych zdarzeń niepożądanych, które wystąpiły w ciągu pierwszych 30 dni po interwencji, było spowodowanych zakrzepicą w stencie. Powikłanie to wystąpiło u 1,1% stentowanych zmian, ale u 2,8% pacjentów. Częstość występowania ciężkich niepożądanych zdarzeń sercowych i mózgowo-naczyniowych oraz liczba pacjentów, u których wystąpił każdy typ zdarzenia, przedstawiono w Tabeli 2. Jedno z tych zdarzeń wystąpiło u 157 z 600 pacjentów przydzielonych do implantacji stentu (26,2%) w porównaniu z 74 z 605 pacjentów przydzielonych do operacji obejścia (12,2 procent, ryzyko względne, 2,14, przedział ufności 95 procent, 1,66 do 2,75). Podobna liczba pacjentów w obu grupach żyła w ciągu jednego roku i nie doznała zawału ani zawału mięśnia sercowego (90,7 procent w grupie stosującej stentowanie i 91,2 procent w grupie poddanej zabiegowi chirurgicznemu, względne ryzyko śmierci, udaru lub niezakończonego zawałem mięśnia sercowego, 1,07, przedział ufności 95%, od 0,75 do 1,52)
[podobne: ropień opadowy, szwajcarski system opieki zdrowotnej, marska nerka ]
[przypisy: wodonercze obustronne, tu vesicae urinariae, vesicae urinariae ]