Hyperammonemia u kobiet z mutacją w locus Carbamoyltransferase Ornithine – przyczyna poporodowej śpiączki

ORNITHINE Niedobór karbamoilotransferazy to związane z X zaburzenie syntezy mocznika. Jej objawy kliniczne – letarg, wymioty, śpiączka i obrzęk mózgu – są związane z hiperamonemią i hiperglikemią. Inne wyniki badań laboratoryjnych obejmują niskie poziomy argininy, cytruliny i mocznika w osoczu. Kwasowość kory nadnerczy występuje również często podczas epizodów hiperamonemicznych.1 Fenotypowe konsekwencje mutacji w locus karbamoilotransferazy ornityny u dzieci są dobrze znane; są one mniej dobrze opisane u dorosłych. U nowonarodzonych chłopców niedobór karbamoilotransferazy ornityny objawia się przez śpiączkę hiperammonemiczną, która często prowadzi do śmierci lub, u osób, które wychodzą ze śpiączki, upośledzenia umysłowego i porażenia mózgowego.1 Starsi chłopcy mogą mieć łagodniejsze fenotypy niedoboru karbamoilotransferazy ornityny skutkujące epizodyczną hiperamonemią, śmiercią, upośledzenie umysłowe lub nieprawidłowości w zachowaniu w okresie niemowlęcym, dzieciństwie lub w wieku dorosłym.2 3 4 Zmienność wśród chłopców dotkniętych chorobą jest prawdopodobnie konsekwencją niejednorodności genetycznej w locus karbamoilotransferazy ornityny. Dziewczęta, które są nosicielami zmutowanego allelu karbamoilotransferazy ornityny, chociaż zwykle klinicznie prawidłowe, mogą mieć objawy podobne do objawów u chłopców, którzy są mniej poważnie zaatakowani5. Fenotypowa zmienność u dziewcząt jest prawdopodobnie konsekwencją proporcji hepatocytów i enterocytów, w aktywny chromosom X nosi zmutowany allel.
Biochemiczne i kliniczne konsekwencje heterozygotyczności w locus karbamoilotransferazy ornityny u kobiet nie były systematycznie badane. Sugestia, że takie kobiety mają migreny6 nie została potwierdzona1, 5 Zgłoszono, że nośniki unikają białka i zostało to wykazane ilościowo w jednym małym badaniu.7 Subtelne upośledzenie czynności kory stwierdzono w grupie heterozygotycznych kobiet, 8 a ostatnio odnotowano epizod hiperammonemicznej śpiączki u 37-letniej czarnej kobiety9 (Pacjent 3 w tym raporcie).
Obecnie donosimy, że normalne kobiety, które są nosicielami zmutowanego allelu karbamoilotransferazy ornityny, są narażone na śpiączkę hiperammonemiczną, szczególnie w okresie połogu. Opowiadamy również o osobnej grupie bezobjawowych nosicieli, którzy niedawno nie rodzili. U tych kobiet występowały zaburzenia metabolizmu azotu, objawiające się zwiększonym stężeniem glutaminy w osoczu, wyższym stężeniem amonu w osoczu oraz niższymi poziomami argininy i cytruliny w porównaniu z nienośnymi.
Opisy przypadków
Pacjent
Rysunek 1. Rysunek 1. Rodowody pięciu pacjentów. Kwadraty oznaczają męskich członków rodziny i okrążają kobiety. Stałe symbole oznaczają te z niedoborem karbamoilotransferazy ornityny, wykluwane symbole, które przypuszczalnie mają niedobór, symbole z solidną kropką tych wyznaczonych nosicieli na podstawie allopurinolu lub badania powiązań oraz symbole z otwartą kropką te wyznaczone nośniki na podstawie analizy rodowodu . Diamenty oznaczają utratę płodu i nb noworodka. Cięcia oznaczają zmarłych członków rodziny. Wiek pod śmiercią jest zanotowany pod symbolami.
21-letnia biała kobieta urodziła 2760 g męskiego niemowlęcia w 38 tygodniu ciąży (ryc
[hasła pokrewne: tu vesicae urinariae, duszność krtaniowa, włóknik po wycięciu migdałków ]