dentyści lębork

BCR-ABL, konstytutywnie aktywowana kinaza tyrozynowa, jest produktem chromosomu Philadelphia (Ph). Enzym ten występuje we wszystkich przypadkach przewlekłej białaczki szpikowej (CML) w przebiegu choroby oraz w 20% przypadków ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL). Na podstawie istotnej aktywności inhibitora u pacjentów w fazie przewlekłej, ocenialiśmy STI571 (dawniej znany jako CGP 57148B), swoisty inhibitor kinazy tyrozynowej BCR-ABL, u pacjentów z CML w przełomie blastycznym iu pacjentów z ALL-chromosomem dodatnim.
Metody
W tym badaniu pilotażowym zwiększającym dawki, 58 pacjentów leczono STI571; U 38 pacjentów wystąpił przełom blastyczny, au 20 wystąpił przełom blastyczny lub limfatyczny. Leczenie podawano doustnie w dawkach dobowych w zakresie od 300 do 1000 mg.
Wyniki
Odpowiedzi wystąpiły u 21 z 38 pacjentów (55 procent) z fenotypem kryzysu szpikowego; 4 z tych 21 pacjentów miało całkowitą odpowiedź hematologiczną. Z 20 pacjentów z przełomem limfatycznym lub ALL, 14 (70 procent) miało odpowiedź, w tym 4, u których wystąpiły pełne odpowiedzi. Siedmiu pacjentów z niedrożnością błon szpikowych nadal otrzymuje leczenie i pozostaje w remisji od 101 do 349 dni po rozpoczęciu leczenia. Wszyscy, z wyjątkiem jednego pacjenta z przełomem limfatycznym lub ALL, nawracają. Najczęstszymi działaniami niepożądanymi były: nudności, wymioty, obrzęk, trombocytopenia i neutropenia.
Wnioski
Inhibitor kinazy tyrozynowej BCR-ABL STI571 jest dobrze tolerowany i wykazuje znaczną aktywność w krytycznych przypadkach CML oraz w ALL z dodatnim chromosomem.
Wprowadzenie
Kinaza tyrozynowa BCR-ABL, produkt genu chimerycznego wytwarzanego przez chromosom Philadelphia (Ph), jest nieprawidłowością molekularną, która powoduje przewlekłą białaczkę szpikową (CML). Podczas przewlekłej fazy choroby występuje masywna ekspansja klonalna komórek szpikowych, które zachowują zdolność różnicowania. Z biegiem czasu klon białaczkowy traci jednak tę zdolność, a choroba nieuchronnie rozwija się w ostrą białaczkę, znaną jako przełom blastyczny.1,2 U 2/3 pacjentów blasty są szpikową a w jednej trzeciej są limfoidalne. Do 20 procent dorosłych i 5 procent dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną (ALL) ma białko fuzyjne BCR-ABL.1 U prawie wszystkich pacjentów z CML, w tym z przełomem blastycznym, białko BCR-ABL ma masę cząsteczkową 210 kd, podczas gdy u 50 procent dorosłych i 80 procent dzieci z ALL białkiem BCR-ABL jest mniejsze, o masie cząsteczkowej 185 lub 190 kd.1,2
Kryzys podmuchowy jest wysoce odporny na leczenie. Szybkość odpowiedzi na standardową chemioterapię indukcyjną u pacjentów z wystąpieniem blastycznego zapalenia szpiku wynosi około 20 procent, a odsetek całkowitej remisji wynosi mniej niż 10 procent. U pacjentów z przełomem limfatycznym blastycznym szybkość odpowiedzi wynosi około 50 procent, ale remisje są krótkotrwałe.3-5 Po allogenicznym przeszczepieniu komórek macierzystych podczas przełomu blastycznego pięcioletnia przeżywalność wynosi tylko 6 procent6,7; Również WS-ALL z chromosomem dodatnim ma złe rokowanie.8-10
Metanosulfonian STI571 (4 – [(4-metylo-1-piperazynylo) metylo] -N- [4-metylo-3 – [[4- (3-pirydynylo) -2-pirymidynylo] amino] fenylo] benzamidu; Glivec, Novartis , Bazylea, Szwajcaria) jest silnym i selektywnym inhibitorem aktywności kinazy tyrozynowej BCR-ABL.11,12 W fazie badania STI571 u pacjentów z CML w fazie przewlekłej, opisywanych w innym miejscu w tym wydaniu Dziennika, leczone dzienną dawką 300 mg lub większą miały wysoki wskaźnik odpowiedzi i minimalne niepożądane skutki.13 Postęp choroby do przełomu blastowego jest związany z niestabilnością genetyczną i licznymi nieprawidłowościami molekularnymi
[przypisy: kortykotropina, żołądek wielokomorowy, szron mocznicowy ]
[podobne: wątroba muszkatołowa, olx trzebiatów, torbiel galaretowata ]