prostowanie przegrody nosowej warszawa cena ad 7

Zmniejszyło to jednak do pewnego stopnia siłę związku między całkowitym poziomem cholesterolu a śmiercią z powodu choroby niedokrwiennej serca i chorób sercowo-naczyniowych wśród mężczyzn, którzy mieli chorobę sercowo-naczyniową na linii podstawowej. Gdy porównano szacunkowe współczynniki ryzyka dla mężczyzn z chorobą sercowo-naczyniową na linii podstawowej, jeden po drugim, z tymi dla mężczyzn bez choroby sercowo-naczyniowej na linii podstawowej, nie zaobserwowano znaczących różnic między współczynnikami hazardu na poziomie 0,05. Po wprowadzeniu dodatkowych modeli wielowymiarowych dla mężczyzn z chorobą sercowo-naczyniową na linii podstawowej, z dostosowaniem do ciężkości choroby mierzonej kategorią choroby sercowo-naczyniowej na linii podstawowej, szacowane współczynniki ryzyka zmieniły się tylko nieznacznie. Największe zmiany wystąpiły w stosunkach hazardu śmiertelności z powodu choroby niedokrwiennej serca; dla poziomu cholesterolu HDL współczynnik ryzyka zmniejszył się z 6,10 do 5,02, a dla całkowitego cholesterolu wzrósł z 6,43 do 7,47.
Tabela 4. Tabela 4. Skorygowana względem wieku, ważona częstość zgonów z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego (CVD) na 1000 osobolat obserwacji, zgodnie z poziomem lipidów, wśród mężczyzn z manifestacją choroby sercowo-naczyniowej na linii podstawowej. * Osoby z klinicznymi przyczynami dowody na chorobę sercowo-naczyniową nie są jednorodną grupą. Jak wskazano w Methods, dotyczyło to również mężczyzn analizowanych w tym badaniu. Wskaźnik śmiertelności z powodu chorób sercowo-naczyniowych skorygowany względem wieku obliczono zatem oddzielnie dla mężczyzn z różnymi objawami choroby sercowo-naczyniowej (Tabela 4). Ryzyko zgonu z powodu chorób sercowo-naczyniowych ogólnie wzrastało wraz z mniej korzystnymi poziomami wszystkich trzech lipidów w każdej z trzech kategorii choroby sercowo-naczyniowej na linii podstawowej: zawał mięśnia sercowego, pozytywny wynik testu wysiłkowego i wszystkie inne objawy. Głównym wyjątkiem był poziom cholesterolu HDL u mężczyzn po przebytym zawale mięśnia sercowego. Stawki zostały również obliczone dla śmiertelności z powodu choroby niedokrwiennej serca (dane nie przedstawione); powiązania były podobne do przedstawionych w tabeli 4.
Dyskusja
Celem tego badania było zbadanie zależności między poziomem lipidów a umieralnością z powodu choroby niedokrwiennej serca lub chorób sercowo-naczyniowych u mężczyzn w wieku od 40 do 69 lat z klinicznie widoczną chorobą serca w punkcie wyjściowym oraz dla porównania tych relacji z tymi u mężczyzn bez takich dowodów na chorobę na linii zerowej. Stwierdzono, że mniej korzystne poziomy całkowitego cholesterolu w surowicy, cholesterolu LDL i cholesterolu HDL w linii podstawowej są związane ze zwiększoną śmiertelnością z powodu choroby niedokrwiennej serca i chorób sercowo-naczyniowych zarówno u mężczyzn, jak iu mężczyzn bez wcześniejszej choroby sercowo-naczyniowej. Ryzyko śmiertelności wzrastało stopniowo w zależności od poziomu lipidów i w sposób konsekwentny od piątej do siódmej dekady; był również zgodny dla różnych objawów choroby sercowo-naczyniowej. Pozostała silna i statystycznie istotna po wieloczynnikowej korekcie pod kątem czynników ryzyka innych niż poziomy lipidów.
Poziom lipidów i lipoprotein zmierzono na linii podstawowej. Błąd losowy w poziomach lipidów (i innych pomiarach) jest większy, gdy wykonywane są pomiary pojedyncze zamiast wielokrotnych; zatem związek między stężeniami lipidów a ryzykiem śmiertelności tu przedstawionym może być niedoszacowany.34 Jednak to niedoszacowanie powinno być podobne pod względem wielkości dla mężczyzn i mężczyzn bez wcześniejszej choroby sercowo-naczyniowej.
Wyniki tego badania są zgodne z wynikami kilku rodzajów badań na mężczyznach z klinicznie widoczną chorobą wieńcową serca
[hasła pokrewne: olx zbaszyn, duszność krtaniowa, zgorzel wilgotna ]